Regulamin III Festiwalu Teatrów Studenckich „Start” 2016

 

§1 Organizatorzy

Organizatorem III Festiwalu Teatrów Studenckich „Start” 2016 jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą przy al. Jana Pawła II 20/1310 w Warszawie (dalej jako „Organizator”).

 

§2 Zasady ogólne

 1. III Festiwal Teatrów Studenckich „Start” 2016 (dalej jako „Festiwal”) jest imprezą adresowaną do teatrów studenckich uczelni akademickich o profilach nieartystycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przez teatr studencki należy rozumieć zespół artystyczny realizujący spektakl teatralny, w przygotowaniu którego przynajmniej 70% biorących udział to osoby mające status studenta, z wyłączeniem studentów kierunku „Aktorstwo”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych (www.smik.eu).

 

 

§3 Przebieg Festiwalu

 1. Festiwal odbędzie się̨ w dniach 20-24.04.2016 roku w Warszawie.
 2. Do udziału zostaną zaproszone teatry studenckie, których spektakle zostaną wyłonione w drodze wyboru przez selekcjonera Festiwalu powołanego przez prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych, pełniącego funkcję Dyrektora Festiwalu (dalej jako „Dyrektor”).
 3. Organizator zakłada, że do udziału w Festiwalu zostanie zaproszonych od 4 do 8 prezentacji festiwalowych.
 4. W Festiwalu mogą wziąć udział teatry studenckie, które przygotowały nowy i oryginalny spektakl teatralny, nie prezentowany więcej niż trzy razy w Warszawie.
 5. Spektakle konkursowe ocenia trzyosobowe jury powołane przez Dyrektora.
 6. Organizator przewiduje wręczenie nagród indywidualnych przez poszczególnych jurorów, a zespół który otrzyma najwięcej głosów jurorów zdobywa nagrodę główną Festiwalu.
 7. Zostanie również przyznana nagroda publiczności, według zasad ogłoszonych pierwszego dnia Festiwalu.
 8. Skład jury zostanie ogłoszony przez Organizatora do dnia 10.04.2016 roku na stronie internetowej, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej.

 

§4 Uczestnictwo

 1. Uczestnikiem Festiwalu może być teatr studencki, który został wyselekcjonowany przez selekcjonera Festiwalu i zaproszony do uczestnictwa (dalej jako „Zespół”).
 2. W dniu występu Organizator umożliwi Zespołowi wejście do miejsca prezentacji spektaklu w celu przygotowania samego występu.
 3. Zespół jest zobligowany do dostarczenia Organizatorowi materiałów promocyjnych do dnia 01.04.2016 roku w celu umieszczenia ich w materiałach promocyjnych Festiwalu. Na wymagane materiały składa się: opis spektaklu wraz ze zdjęciami oraz obsada spektaklu. Zespół w odrębnej umowie zapewni, że dysponuje pełnią praw autorskich do dostarczonych materiałów promocyjnych i udzieli Organizatorowi licencji na wykorzystywanie tych materiałów w celu promocji Festiwalu.
 4. Zespół zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przy promocji Festiwalu.
 5. Kwestie przygotowania występu są regulowane na podstawie bezpośrednich umów z Zespołami.

 

§5 Organizacja Festiwalu

 1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży Zespołów. W wyjątkowych sytuacjach warunki przyjazdu i pobytu Zespołów regulują bezpośrednie umowy z Zespołem.
 2. Po zakończeniu festiwalu Zespoły są zobowiązane do usunięcia rekwizytów i uporządkowania garderoby.
 3. Organizator wyda członkom Zespołów odpowiednią ilość identyfikatorów Festiwalu. Za kulisy mają wstęp wyłącznie członkowie Zespołu posiadający identyfikator Festiwalu.

 

§6 Odpowiedzialność́

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz za rekwizyty i inne elementy scenografii pozostawione przez członków Zespołów po zakończeniu Festiwalu na terenie prezentacji festiwalowych, w tym szatni oraz garderoby.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie zewnętrzne wobec Organizatora i uczestników Festiwalu, któremu nie można było zapobiec, w szczególności katastrofy naturalne, akty władzy publicznej oraz zaburzenia życia zbiorowego.

 

§7 Kontakt z Organizatorem

 1. Marcin Pietrowski, 507-617-750, marcin.pietrowski@smik.eu.
 2. Konrad Maliszewski, 504-336-255, konrad.maliszewski@smik.eu.

 

§8 Przepisy końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne dotyczące organizacji i przebiegu Festiwalu rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Festiwalu. Ewentualne zmiany treści Regulaminu będą każdorazowo komunikowane Zespołom poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez każdy Zespół w odrębnej umowie zawartej z Organizatorem oraz ogłaszane na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.