Regulamin VII Festiwalu Teatrów Studenckich „Start” 2021

§1 Organizatorzy

Głównym organizatorem VII Festiwalu Teatrów Studenckich „Start” 2021 jest Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych.

§2 Zasady ogólne

 1. VII Festiwal Teatrów Studenckich „Start” 2021 (dalej jako „Festiwal”) jest imprezą adresowaną do teatrów studenckich uczelni akademickich lub zespołów niezawodowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Przez teatr studencki należy rozumieć zespół artystyczny realizujący spektakl teatralny, w przygotowaniu którego przynajmniej 70% biorących udział to osoby mające status studenta (z wyłączeniem kierunku „aktorstwo”) w myśl Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 3. Wszyscy członkowie teatru studenckiego, którzy uczestniczą w Festiwalu, muszą mieć ukończony 18 rok życia.

 4. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora i na stronach internetowych Festiwalu (www.festiwalstart.pl) oraz Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych (www.smik.com.pl).

§3 Przebieg Festiwalu

 1. Festiwal odbędzie się w dniach 1-5 czerwca 2021 w Internecie z użyciem platformy Vimeo.

 2. Do udziału zostaną zaproszone teatry studenckie, których spektakle zostaną wybrane przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

 3. W kwestiach artystycznych decyzje podejmuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

 4. Organizator zakłada, że do udziału w Festiwalu zostanie zaproszonych od 6 do 10 prezentacji festiwalowych.

 5. W Festiwalu mogą wziąć udział teatry studenckie, które przygotowały oryginalny spektakl teatralny.

 6. Spektakle konkursowe ocenia trzyosobowe jury powołane przez Organizatora.

 7. Organizator przewiduje przyznanie głosów przez poszczególnych jurorów, a zespół, który otrzyma ich najwięcej, zdobywa Grand Prix Festiwalu.

 8. Skład jury zostanie ogłoszony przez Organizatora do dnia 15 maja 2021 roku na stronie internetowej Festiwalu, o której mowa w §2 ust. 4.

 9. Przyznana zostanie także nagroda publiczności według zasad ogłoszonych pierwszego dnia Festiwalu.

 10. Organizator przyzna jednemu z uczestniczących zespołów nagrodę “W ciemno” będącą zaproszeniem na kolejny Festiwal Teatrów Studenckich „Start” 2022.

§4 Uczestnictwo

 1. Uczestnikiem Festiwalu może być teatr studencki, który został wybrany przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu i zaproszony do uczestnictwa (dalej jako „Zespół”).

 2. Teatr studencki zainteresowany udziałem w Festiwalu może zgłosić chęć uczestnictwa poprzez mail: ftsstart@gmail.com. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone tylko wtedy, jeśli jeden z uczestników wycofa się z konkursu.

 3. Zespół jest zobligowany do dostarczenia Organizatorowi materiałów promocyjnych do dnia 10 marca 2021 roku w celu umieszczenia ich w materiałach informacyjnych Festiwalu. Na wymagane materiały składają się: opis spektaklu wraz ze zdjęciami oraz lista realizatorów. Zespół w odrębnym zobowiązaniu zapewni, że dysponuje pełnią praw autorskich do dostarczonych materiałów promocyjnych i udzieli Organizatorowi licencji na wykorzystywanie tych materiałów w celu promocji Festiwalu.

 4. Zespół zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przy promocji Festiwalu.

 5. W dniu występu Organizator umożliwi Zespołowi wejście do miejsca prezentacji spektaklu w celu przygotowania występu.

 6. Kwestie przygotowania występu są regulowane na podstawie bezpośrednich porozumień z Zespołami.

§5 Organizacja Festiwalu

 1. Organizator zobowiązuje uczestników do znalezienia miejsca, w którym zostanie zaprezentowany ich spektakl konkursowy.

 2. Organizator nie pokrywa kosztów wynajmu miejsca, w którym zostanie zaprezentowany spektakl konkursowy.

 3. Wszystkie spektakle konkursowe zostaną nagrane przez organizatorów wydarzenia i opublikowane na platformie internetowej festiwalu. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją publikacji wizerunku. Szczegóły stanowi osobna zgoda dla każdego zespołu biorącego udział w festiwalu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz za rekwizyty i inne elementy scenografii pozostawione przez członków Zespołów po zakończeniu Festiwalu na terenie prezentacji festiwalowych, w tym szatni oraz garderoby.

 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie zewnętrzne wobec Organizatora i uczestników Festiwalu, któremu nie można było zapobiec, w szczególności katastrofy naturalne, akty władzy publicznej oraz zaburzenia życia zbiorowego.

§7 Kontakt z Organizatorem

 1. Remigiusz Kula, 724 130 603, ftsstart@gmail.com

 2. Aleksandra Grądzka, 510 487 796, ftsstart@gmail.com

§8 Przepisy końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne dotyczące organizacji i przebiegu Festiwalu rozstrzyga Organizator.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Festiwalu. Ewentualne zmiany treści Regulaminu będą każdorazowo komunikowane Zespołom poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez każdy Zespół oraz ogłaszane na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w §2 ust. 4.

 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.